Instytut

Statut

Preambuła
Misja Fundacji

Misją Fundacji jest działanie na rzecz wolności obywateli i gospodarki, poprawy wielowymiarowego bezpieczeństwa, wzmacniania współpracy i dialogu oraz trwałego rozwoju gospodarczo-społecznego w Polsce i Europie, a także wspierania aktywnego uczestniczenia Polski w formowaniu nowego ładu gospodarczego oraz politycznego w wymiarze globalnym.

Rozdział I
Nazwa, siedziba Fundacji

§ 1

  1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA „INSTYTUT BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO” (zwana w Statucie „Fundacją”) ustanowiona została przez Bronisława Komorowskiego (zwanego dalej „Fundatorem”) aktem notarialnym sporządzonym w dniu 6 sierpnia 2015 r. przez notariusza w Warszawie Pawła Cupriaka, prowadzącego kancelarię Notarialną w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 26b, za Rep. A nr 7161/2015.
  2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1268, z dnia 6 kwietnia 2001 r z późniejszymi zmianami) oraz postanowień Statutu.

§ 2

  1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach określonych w Statucie.

§ 3

  1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
  2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może otwierać oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i inne placówki, jak również obejmować udziały w spółkach krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych.
  4. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Spraw Zagranicznych.