Instytut

O nas

Prezes Zarządu Fundacji

Krzysztof Łaszkiewicz
Krzysztof Hubert Łaszkiewicz ukończył Uniwersytet Warszawski na wydziale Prawa i Administracji. Jest doktorem nauk prawnych, doktoryzował się na wydziale Prawa i Administracji UW.

Pracując w administracji państwowej zajmował się zagadnieniami prawno-organizacyjnymi funkcjonowania administracji oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Po 1989 roku, przygotowywał oparte na zasadach demokratycznego państwa prawnego, statuty stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz współtworzył nowe stowarzyszenia obywatelskie.

Jako ekspert sejmowy pracował nad założeniami transformacji ustrojowej w zakresie regulacji prawa własności i przekształceń własnościowych. Doradzał ugrupowaniom politycznym w zakresie regulacji stosunków własnościowych.

Jest autorem i współautorem projektów ustaw o reprywatyzacji i rekompensatach.

W latach 1993-1996 był przewodniczącym Rady Konsultacyjnej ds. Reprywatyzacji.

W latach 1997-2001 był wiceministrem Skarbu Państwa. Pracował m. in. nad kwestiami regulacji prawa własności oraz zagadnieniami dotyczącymi rynków kapitałowych i funduszy. Sprawował kontrolę nad procesami przekształceń własnościowych, a także nadzór nad nieruchomościami Skarbu Państwa.

W latach 1997-2001 był członkiem: Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą; Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych.

W latach 1997-2001 był Współprzewodniczącym Zespołu ds.Przekształceń Własnościowych Sektora Komunalnego w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zajmującego się reformą administracji oraz Członkiem Komisji Trójstronnej po Stronie Rządu.

W latach 2007-2010 ponownie był wiceministrem Skarbu Państwa. Zajmował się kwestiami regulacji prawa własności, roszczeń oraz nadzorem właścicielskim m.in. nad przemysłem obronnym i majątkiem nieruchomym Skarbu Państwa. Podlegały mu kontrola przekształceń własnościowych oraz procesy upadłości i likwidacji spółek. Był członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Komitetu RM ds. informatyzacji i łączności.

Postanowieniem z dnia 30 września 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał Krzysztofa Łaszkiewicza na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zajmował się kwestiami prawno-ustrojowymi oraz obywatelstwami i ułaskawieniami.

Rada Fundacji

Jan Dworak
Przewodniczący Rady Fundacji
Ekspert medialny, producent filmowy i telewizyjny, dziennikarz.

Urodzony 1948. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął latach siedemdziesiątych w pismach sportowych, jednocześnie zaangażowany w działania opozycji demokratycznej wydawał prasę i książki drugiego obiegu.

Założyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej. Dziennikarz pierwszej edycji „Tygodnika Solidarność” (1981) i organizator jego wznowienia w 1989.

W latach osiemdziesiątych współorganizator i sekretarz redakcji „Powściągliwości i Pracy”, „Przeglądu Katolickiego”, jeden z redaktorów podziemnego „PWA – Przeglądu Wydawnictw Agencyjnych” i magazynu „21”.

Prowadził sekretariat negocjacji strony opozycyjnej Okrągłego Stołu w Pałacu Namiestnikowskim. Uczestnik podzespołu ds. środków masowego przekazu.

Na początku lat dziewięćdziesiątych wiceprzewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji, następnie producent filmowy, współwłaściciel firm Prasa i Film oraz Studio A produkujących m.in. programy publicystyczne, filmy dokumentalne, seriale „Miodowe lata”, „Kasia i Tomek”, spektakle teatru telewizji i filmy fabularne m.in. „Czas zdrady”, „Wszystko, co kocham”.

Pełnił funkcje społeczne w instytucjach kultury: przewodniczący Rady Programowej TVP, członek Komitetu Kinematografii, przewodniczący Niezależnego Stowarzyszenia Producentów Filmowych i Telewizyjnych.

W latach 2004-2006 prezes zarządu Telewizji Polskiej. W latach 2010-2016 przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zasłużony działacz kultury (1999) nagrodzony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2005), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Waldemar Maj
Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (1980). Uzyskał stopień doktora w Instytucie Fizyki PAN (1989) oraz MBA w Harvard Business School w USA (1996).

Członek Rady Nadzorczej Ergis SA. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU SA i Banku Gdańskiego SA oraz członkiem rad nadzorczych m. in. Ciech SA, Banku BGŻ SA, Stock Spirits Group w Luksemburgu i Unipetrol a.s. w Czechach.

Partner-założyciel Metropolitan Capital Solutions, firmy zajmującej się doradztwem strategicznym i corporate finance (od 2009). W poprzednich latach – wiceprezes Zarządu ds. finansowych w PKN Orlen SA (2007/2008); wiceprezes Zarządu Banku BGŻ SA odpowiedzialny za bankowość korporacyjną i skarbową (2005-2007); członek Zarządu, a następnie prezes DZ Bank Polska SA (2002-2005); senior associate w amerykańskiej firmie doradztwa strategicznego McKinsey & Company w Warszawie (2000-2002); senior investment officer w International Finance Corporation / Grupa Banku Światowego w Waszyngtonie (1996-2000); doradca ministra finansów oraz prezes Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego (1991-1994). W latach 1981-1991 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Fizyki PAN; postdoctoral fellow w Laboratorium Kamerlingh Onnes w Lejdzie w Holandii.

Zaangażowany w ruch demokratyczny w latach 1976-1989; odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zrealizował projekt pro bono budowy Memoriału Wolnego Słowa w Warszawie (2014). Startuje w maratonach i triathlonach, wspina się w górach i jeździ na nartach.

Sławomir Rybicki
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Już jako 17 latek zaangażował się w opozycję antykomunistyczną na Wybrzeżu, członek Ruchu Młodej Polski, uczestnik strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej. W stanie wojennym w podziemiu solidarnościowym. Bliski współpracownik Lecha Wałęsy. Członek pierwszej Solidarności. W wolnej Polsce — najbliższy współpracownik Macieja Płażyńskiego.

W latach 2001–2012 Poseł Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2012 roku Minister, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego gdzie zajmował się kontaktami z rządem, parlamentem i partiami politycznymi. W 2013 roku został Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP odpowiadając za całość spraw krajowych Prezydenta RP. W wyborach w 2015 roku uzyskał mandat do Senatu z ramienia Platformy Obywatelskiej.

 

Rada Programowa

Stanisław Koziej
Stanisław Koziej urodził się w 1943 roku w Glinniku na Lubelszczyźnie. Jest absolwentem Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1965) oraz Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie (1973). Ukończył również szereg kursów zagranicznych, w tym w Akademii Sił Zbrojnych ZSRR (Moskwa, 1987), Szkole NATO-SHAPE (Oberamergau, 1999), Instytucie Wyższych Studiów Obrony Narodowej (Paryż, 2000) oraz Akademii Obrony NATO (Rzym, 2001).

Stanisław Koziej specjalizuje się w polityce oraz strategii bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego (w tym obronności), w tym także w strategicznym zarządzaniu bezpieczeństwem. W obrębie tej tematyki prowadzi również wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim oraz w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Dyplomatycznej.

Był współtwórcą polskiej doktryny obronnej w warunkach samodzielności strategicznej lat dziewięćdziesiątych oraz głównym autorem Planu obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator i koordynator narodowego planowania strategicznego i przebudowy systemu obronności państwa. Inicjator i współtwórca Wyższych Kursów Obronnych dla parlamentarzystów oraz wyższych kadr kierowniczych administracji państwowej. Główny autor Strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach członkostwa w NATO oraz Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej.

Jest autorem ponad 1000 publikacji z dziedziny wojska, obronności, bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz kierowania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego, w tym kilkunastu podręczników i książek.

Przebieg kariery zawodowej:
Pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w:
– 49. Pułku Zmechanizowanym w Wałczu,
– 15. Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie,
– Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu,
– Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.
Był wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Sztabu Generalnego WP i Akademii Obrony Narodowej, pełniąc m.in. funkcję kierownika studium doktoranckiego, zastępcy i kierownika katedry oraz dziekana wydziału.
1993-1994 – zastępca dyrektora departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (na tym stanowisku w 1993 r. z rąk prezydenta RP Lecha Wałęsy uzyskał awans generalski)
1994-2001 – zastępca a następnie dyrektor Departamentu Systemu Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej
1996-1997 – szef polskiej misji w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei (Panmunjom)
1997-1998 – zastępca szefa Misji OBWE w Gruzji (Tbilisi)
1999-2001 – był pierwszym przedstawicielem Polski w NATO ds. polityki i strategii nuklearnej
2005-2006 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
2007 – doradca Rzecznika Praw Obywatelskich
2008 – doradca Ministra Obrony Narodowej
13 kwietnia 2010 r. – powołany na stanowisko Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przez wykonującego obowiązki Prezydenta RP marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.

 

Roman Kuźniar
Urodzony w 1953 r. W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 r. uzyskał stopień doktora, zaś w 1990 r. doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2001 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2008 r. jest profesorem zwyczajnym UW.

Od 1977 r. zostaje doktorantem a następnie pracownikiem naukowym Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W 1992 r. staje na czele Zakładu Studiów Strategicznych Instytutu Studiów Międzynarodowych UW. Prowadzi wykłady z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, praw człowieka, studiów strategicznych i polskiej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa. Wchodzi w skład Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1995-2002 był członkiem polskiej delegacji do Komisji Praw Człowieka ONZ. Jest autorem i redaktorem wielu publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, studiów strategicznych, polityki zagranicznej RP, bezpieczeństwa międzynarodowego i praw człowieka. W 1995 zainicjował wydawanie „Rocznika Strategicznego”, którego jest redaktorem naczelnym.

W 1990 r. rozpoczął równolegle pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był m.in. dyrektorem Departamentu Planowania i Analiz (1992-1994), ministrem pełnomocnym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie (1994-1998), pracownikiem (1998-2002) i dyrektorem (2000-2002) Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej (złożył dymisję ze względu na sprzeciw wobec wojny z Irakiem). W latach 2003-2005 pełnił funkcję dyrektora Akademii Dyplomatycznej MSZ.

1 czerwca 2005 r. został dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (odwołany w lutym 2007 r. ze względu na różnice w kluczowych sprawach polskiej polityki zagranicznej). 1 grudnia 2007 r. został doradcą ministra obrony narodowej Bogdana Klicha.

1 października 2010 r. został Doradcą Prezydenta RP.

Tomasz Nałęcz
Urodził się w 1949 r. w Gołyminie, pow. Ciechanów. Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie bezpośrednio po studiach został zatrudniony jako asystent na Wydziale Historycznym. Nieprzerwanie pracuje tam do chwili obecnej: 1977 r. – doktor, 1988 r. – doktor hab., 1991 r. – profesor UW.

W latach 1970-1990 członek PZPR. W 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”, ale nie kontynuował działalności po wprowadzeniu stanu wojennego. W 1989 r. był jednym z organizatorów „Ruchu 8 Lipca”, dążącego do rozwiązania PZPR i utworzenia nowej partii socjaldemokratycznej. W 1990 r. był jednym z założycieli i wiceprzewodniczącym Socjaldemokracji RP. Wystąpił z niej w 1991 r., po ujawnieniu nieznanej mu wcześniej sprawy moskiewskiej pożyczki. W latach 1990-1994 radny Gminy Warszawa-Mokotów.

W 1992 r. był jednym z założycieli Unii Pracy. Od 1993 r. do 1997 r. poseł Unii Pracy. W 2001 r. ponownie uzyskał mandat poselski z listy SLD – UP. W latach 2001-2005 wicemarszałek Sejmu. Od 2003 do 2004 r. przewodniczący sejmowej komisji śledczej badającej aferę Rywina. W 2004 r. współtworzył Socjaldemokrację Polską.

Jesienią 2005 r. wycofał się z polityki. Powrócił na Uniwersytet Warszawski oraz został profesorem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Jako historyk specjalizuje się w okresie walk o niepodległość i dziejach II Rzeczypospolitej. Jego najważniejsze publikacje książkowe to: „Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918” (1984 r.); „Józef Piłsudski – legendy i fakty” (1986 r.) wspólnie z żoną, Darią Nałęcz. Biografia została też wydana po rosyjsku, litewsku i chorwacku; „Spór o kształt demokracji i parlamentaryzmu w Polsce w latach 1921-1926” (1994 r.); „Historia XX wieku” (2000 r.). Wspólnie z najwybitniejszymi polskimi historykami (Henrykiem Samsonowiczem, Januszem Tazbirem, Andrzejem Paczkowskim, Andrzejem Friszke i Andrzejem Chwalbą) jest autorem wielokrotnie wznawianych syntez historii Polski: „Polska. Dzieje państwa i narodu” oraz „Polska na przestrzeni wieków”.

Antoni Podolski
Urodzony w 1964 roku w Warszawie, w 1990 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
W latach dziewięćdziesiątych oficer Urzędu Ochrony Państwa, absolwent specjalistycznej szkoły oficerskiej UOP; służył w jednostkach operacyjno-informacyjnych. Zajmował się głównie zagadnieniami bezpieczeństwa zewnętrznego i bezpieczeństwa energetycznego, zakończył służbę na stanowisku naczelnika wydziału analiz i informacji.
W latach 1996-1999 Zastępca Sekretarza a następnie Sekretarz Programu do Zagranicy Polskiego Radia (Radio Polonia).
W latach 1997-1999 Stypendysta Biura Informacji NATO w zakresie badań na demokratyczną kontrolą i nadzorem służb specjalnych.
W latach 1998-99 stały doradca Sejmowej Komisji Służb Specjalnych z rekomendacji AWS;
W latach 1999-2001 podsekretarz stanu w MSWiA odpowiedzialny m.in. za problematykę migracji, ochrony granic, współpracy transgranicznej i integracji europejskiej, koordynację wymiany informacji kryminalnych, kontrolę operacyjną oraz przygotowanie do Systemu Informacyjnego Schengen, zarządzanie kryzysowe i system ratownictwa.
Nadzorował Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu oraz likwidację Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych.
Współprzewodniczący polsko-litewskiej, polsko-białoruskiej, polsko-ukraińskiej i polsko-rosyjskiej komisji współpracy transgranicznej.
W latach 2002-2004 doradca Zarządu Województwo Pomorskiego ds. europejskich;
W latach 2004-2008 Dyrektor Programowy Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie; Koordynator wielu projektów i konferencji oraz autor analiz z zakresu bezpieczeństwa europejskiego i energetycznego.
W latach 2008-2009 ponownie podsekretarz stanu w MSWIA i Pełnomocnik Rządu ds. Utworzenia a następnie Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; członek Rządowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego; Sekretarz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; współautor nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym, twórca systemu ochrony infrastruktury krytycznej.
W latach 2010-2015 Członek Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, współredaktor Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW.
W latach 2010-2012 nominowany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.
W latach 2010-2014 Doradca Prezesa Zarządu Gaz System S.A, m.in. w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa przyszłego Terminalu LNG w Świnoujściu.
W latach 2014-2015 Wiceprezes Zarządu spółki Polskie LNG SA budującej terminal LNG w Świnoujściu
W drugiej połowie 2015 społeczny doradca ministra koordynatora ds. służb specjalnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Od 2016 roku niezależny doradca strategiczny i analityk bezpieczeństwa narodowego, publicysta, od 2019 roku współpracownik Instytutu Bronisława Komorowskiego.

Irena Wóycicka
Irena Wóycicka urodziła się w Warszawie w 1950 roku. Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Działaczka opozycji demokratycznej w czasach PRL. Brała udział w akcji pomocy represjonowanym robotnikom Ursusa po wydarzeniach w 1976r. Współzałożycielka i redaktorka niezależnego dwutygodnika „Robotnik”, współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, ekspertka „Solidarności”. Uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej. W latach 1989-1990 doradzała ówczesnemu ministrowi pracy Jackowi Kuroniowi. W latach 1991-1994 była wiceministrem pracy i polityki socjalnej.

Od 1997 pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie kierowała obszarem badań społecznych. Zajmowała się między innymi problemami ubóstwa i wykluczenia społecznego, aktywnością zawodową i rodzinną kobiet, w tym trudnościami w łączeniu pracy z obowiązkami domowymi, lokalną polityką społeczna oraz reformami ubezpieczeń społecznych. W latach 1998-2001 doradzała ministrowi pracy, zasiadała w Radzie Nadzorczej ZUS. Ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Europejskiej. Należała do Unii Demokratycznej, a następnie do Unii Wolności.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 października 2010 roku powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP.

Z dniem 2 września 2013 r. powołana na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2015-2016 rok

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie Finansowe za rok 2020

Sprawozdanie Finansowe za 2021

Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie-Finansowe-za-2021.pdf

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020