Instytut

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych obszarów działania państwa. Współczesne kraje, wśród nich także Polska, są uczestnikami stosunków międzynarodowych pozostających w stanie kruchej równowagi. Na mocy swoistej umowy pomiędzy suwerenną władzą i narodem, ta pierwsza zobowiązana jest do efektywnego i niezakłócającego przebiegu procesów społecznych (w tym zwłaszcza tych, na których opiera się rozwój państwa: gospodarczych, demograficznych, kulturowych) dbania o bezpieczeństwa państwa: jego terytorium, interesów i obywateli.

Wśród zagrożeń, z którymi mierzą się podmioty działające na arenie międzynarodowej wymienić należy zarówno te klasyczne, związane z rywalizacją międzypaństwową – realne zwłaszcza w kontekście odnawiania się rywalizacji o zasoby, strefy dominacji politycznej (np. konflikt na Ukrainie) oraz kryzysów takich, jak ten, którego świadkami jesteśmy – to jest kryzys migracyjny. W tym kontekście analiz i badania wymaga aktywność państwa w odniesieniu do bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego oraz działań organizacji odpowiedzialnych za ład i pokój międzynarodowy, w tym zwłaszcza NATO i Unii Europejskiej.